BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri prác i)
PO (požiarna ochrana)
CO (civilná ochrana)
Ochrana osobných údajov (GDPR)
Revízie a práce na elektrických zariadeniach
Montáž alarmov JABLOTRON 100
Predaj osobných ochranných pracovných pomôcok

Kde nás nájdete

PEMAX-TRNAVA s.r.o
Ružindolská č. 14 , 917 01 Trnava
IČO: 51908204 , IČ DPH: SK2120860291

telefón : +421 918 702 921
e-mail : pemaxtt@gmail.com

registrácia domény & webhosting by EURONIC
Designed by Milan Poruban  , ©2020 All rights reserved

BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)

 • autorizovaný bezpečnostný technik
 • koordinátor bezpečnosti práce
 • previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • vypracovanie a udržiavanie dokumentácie
 • vstupné a opakované školenie BOZP
 • školenie vodičov referentov do 3,5 tony
 • školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanovených pracovných podmienok práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • vykonávanie činností bezpečnostno - technickej služby v súlade s § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre pracoviská, priestory a činnosti objednávateľa

registrácia domény & webhosting by EURONIC
Designed by Milan Poruban , ©2020 All rights reserved

PO (požiarna ochrana)

 • technik požiarnej ochrany
 • previerky požiarnej ochrany
 • vypracovanie a udržiavanie dokumentácie požiarnej ochrany vrátane grafických evakuačných plánov
 • vstupné a opakované školenie PO
 • kontrola, servis a opravy požiarno-technického vybavenia
 • vykonávanie činností zameraných na predchádzanie vzniku požiaru v objektoch a priestoroch objednávateľa, v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

registrácia domény & webhosting by EURONIC
Designed by Milan Poruban ,  ©2020 All rights reserved

CO (civilná ochrana)

 • vypracovanie dokumentácie
 • udržiavanie aktuálnosti dokumentácie
 • školenie zamestnancov podľa zamerania činnosti na úseku prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc
 • komunikácia s pracovníkmi odboru krízového riadenia príslušného obvodného úradu pri vzniku mimoriadnej udalosti
 • vykonávanie činností v zmysle zákona NRSR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva

registrácia domény & webhosting by EURONIC
Designed by Milan Poruban ,  ©2020 All rights reserved

Ochrana osobných údajov 
(GDPR)

 • vypracovanie dokumentácie
 • udržiavanie aktuálnosti dokumentácie
 • školenie zamestnancov z problematiky ochrany osobných údajov
 • vykonávanie činností v zmysle zákona NRSR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

registrácia domény & webhosting by EURONIC
Designed by Milan Poruban , ©2020 All rights reserved

Revízie a práce na elektrických zariadeniach

 • východiskové a opakované revízie elektrických zariadení a bleskozvodov (odborné prehliadky a odborné skúšky)
 • revízie elektrických strojov a elektrických spotrebičov
 • posúdenie stavu a vyraďovanie elektrických spotrebičov
 • vypracovanie protokolov o určení vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000- 5-51
 • montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
 • identifikácia a skreslenie elektrickej inštalácie a rozvádzačov pri chýbajúcej projektovej dokumentácii
 • vypracovanie projektovej dokumentácie pre elektrické zariadenia a bleskozvody

registrácia domény & webhosting by EURONIC
Designed by Milan Poruban , ©2020 All rights reserved

Montáž alarmov JABLOTRON 100

 • dodávka, certifikovaná montáž a servis alarmov JABLOTRON 100 na ochranu objektov, bytov, domov, firiem, predajní a skladov
 • alarm JABLOTRON 100 ponúka inteligentné funkcie, ktoré uľahčia ovládanie a ochranu vybraných objektov, taktiež
 • automobilov parkujúcich v blízkosti chránených objektov
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie pre alarm JABLOTRON 100 dokážete kontrolovať, zapnúť alebo vypnúť alarm, vybrané spotrebiče a s jeho pomocou je možná aizácia v určenom časovom období
 • dodávame drôtové aj bezdrôtové riešenia alebo ich kombinácie

registrácia domény & webhosting by EURONIC
Designed by Milan Poruban , ©2020 All rights reserved

Maloobchodná predajňa osobných ochranných pracovných pomôcok

www.smarttshop.sk

registrácia domény & webhosting by EURONIC
Designed by Milan Poruban , ©2020 All rights reserved

Kde nás nájdete

PREVÁDZKA :  PEMAX-TRNAVA s.r.o , Ružindolská č. 14 , 917 01 Trnava

IČO: 51908204 , IČ DPH: SK2120860291


telefón : +421 918 702921 , email:   pemaxtt@gmail.com

registrácia domény & webhosting by EURONIC
Designed by Milan Poruban , ©2020 All rights reserved